Коллеги - педагогический журнал Казахстана

Учительские университеты

Главная » Статьи » Профессиональное образование

Открытый бинарный урок по предметам "Делопроизводство на государственном языке" и "Основы бухгалтерского учета"
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Жақия Шайжүнісов атындағы электронды колледж
Электронный колледж имени Жакии Чайжунусова

Сабақ жоспары № 23,35
Поурочный план № 23,35

Пән Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
Предмет Основы бухгалтерского учета

Курс тақырыбы Еңбек қатынастарын құжаттау
Тема курса Документация и инвентаризация

Сабақ тақырыбы Мінездемелер, өмірбаяндар
Тема урока Составление корреспонденции счетов .

Оқушылар білу керек
Учащиеся должны знать:

Білім алушылар құжаттар ұғымын, олардың басты деректемелер ұғымын, түрлерін, бухгалтерлік құжаттар ұғымын, олардың деректемелері мен түрлерін, бақылау ұғымы және оның түрлерін. Бухгалтерлік есепте құжаттардың ролі мен маңызын.
Понятие документ, бухгалтерский документ, документооборот, стандартизация, документация, унификация, значение бухгалтерских документов в учете, основные требования к составлению документов, понятие контроль и его виды. Реквизиты документов и их роль в бухгалтеском учете, ошибки в документах и способы их исправления.

Оқушылар жасай білу керек
Учащиеся должны уметь

Білім алушылар тәжірибе жүзінде құжаттарды құрастыра білуі, құрастыра отырып, оның деректмелерін толтыра білуі және осы құрған құжаттарды қолдана білуі керек.
Составлять бухгалтерский документ, при соствлении документа должны знать и применять на практике реквизиты документов, проверять бухгалтские документы, испровлять ошибки и осуществлять последующий контроль за хозяйственной деятельностью предприятия.

оқытушылық:
обучающая:

білім алушылардың мемлекеттік тілде іс-қағаздарды жүргізудің негізі туралы, ресми құжаттар туралы, осы құжаттардың құрамы мен құрылымы туралы , бухгалтерлік құжаттар, олардың деректемелері, құруы бойынша басты талаптары, бақылау туралы, қателерді түзету әдістері туралы білімін қалыптастыру және кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінде құжаттардың алатын орнын түсіндіру
сформировать знания обучающихся об официальных документах, об их содержании и структуре, о бухгалтерском документе, их реквизите, основными требованиями к составлению документов, раскрыть его сущность, ознакомить с видами контроля, методами исправления ошибок, объяснить значение документов в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
дамытушылық:
развивающая:

білім алушылардың есеп шығаруда логикалық ойлау, құжаттарды құру және топта жұмыс істеу қабілеттерін дамыту.
развивать логическое мышление при решении задач, составлении документов, умение работать в команде.
тәрбиелік:
воспитательная:

білім алушыларды тиянақтылыққа, сөйлесу мәдениетіне тәрбиелеу және таңдап алынған кәсібіне деген қызығушылықтарын арттыру
воспитывать усидчивость, аккуратность, этику общения, любовь к выбранной профессии.

Тип урока:
Өткен тақырыпты бекіту
Закрепление пройденного материала
Вид урока:
Тәжірибе
Практика
Сабақта пайдаланатын әдістер:
Методы, используемые на уроке:
Өздік, сұрақ-жауап, репродиктивті, баяндау, танымдық, ауызша, топтық
Самостоятельный, вопрос-ответ, словесный, репродуктивный, командный, устный.
Сабақтың жабдықталуы:
Оборудование урока:

көрнекілік құралдар
наглядные пособия

интерактивная доска, карточка с заданиями, карточка со счетами, типовой план счетов
интерактивті тақта, тапсырмалар берілген карточкалар, шоттар берілген карточкалар, шоттар жоспары
үлестірмелі материалдар
раздаточный материал

карточка с заданиями
тапсырмалар берілген карточкалар
техническое оборудование урока:
сабақтың техникалық жабдықталуы:

интерактивное оборудование, безпроводная связь
WI-FI
Интерактивті құрал, WI-FI сымсыз байланыс
Пәнаралық байланыс (межпредметные связи):
• Қамтитын
Обеспечивающие:
«Финансовый учет», «Анализ финансовой отчетности», «Деньги, финансы и кредит», «Финансы организации»
«Қаржылық есеп», «Қаржылық есепті талдау», «Ақша, қаржы және несие», «Ұйым қаржысы»
• Қамтылатын:
Обеспечиваемые:
«Статистика», «Математика», «Казахский язык», «Основы экономической теории»
«Статистика», «Математика», «Қазақ тілі», «Экономика теория негізі»
Әдебиет
• Литература:

Н.К. Кабылова «Бухгалтер»., В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет на предприятии», Салагаев В, Б.Шалабай «Составление деловых бумаг»
Н.К. Кабылова «Бухгалтер», В.Н. Назарова «Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп», В.Салагаев, Б.Шалабай «Іс қағаздарды жүргізу»

Организационный момент: (3 мин.)
- приветствие;
- проверка посещаемости;
- подготовка к уроку.

Білім алушыларды сабақ мақсатымен таныстыру(2 мин):
Ознакомить обучающихся с целью урока:

Топ білім алушылары 2 топқа бөлінеді. Сабақ сайыс түрінде өтеді. Әр топта 5 білім алушыдан. Сабақ жалпы 4 турдан тұрады. Әр турдың қорытындысы бойынша топ ұпайлар жинайды, сабақ соңында әр топ бойынша жиналған ұпай саны саналады да, ең көп ұпай жинаған топ жеңімпаз аталады. Бұл сабақты сайыс түрінде өткізудің басты себебі «Есеп және аудит» мамандығының білім алушыларына өзінің мамандығына деген қызығушылықын арттыру, «Бухгалтерлік есеп негіздері» және «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» сабақтары тек қана дәріс жазумен шектелмейді, бұл сабақтарды да қызықты сайыс түрінде өткізуге болатындығын білім алушыларға көрсету және де осы екі пәннің арасындағы тығыз байланысты да көрсету.
Обучающися группы деляться на две команды. В каждой команде по 5 обучающихся. Сегодняшний урок будет проходить в виде командно-соревновательного виды. Весь урок будет состоять из 4 туров. По результатам каждого тура каждой команде даются баллы и в конце побеждает та команда, которая больше всех наберет баллы. Как ранее уже было сказано этот урок будет проходит в форме соревнования, мы выбрали именно эту форму потому, что хотели вам, обучающимся специальности «Учет и аудит» показать, что предметы «Основы бухгалтерского учета» и «Делопроизводство на госуларственном языке» не ограничивается только написанием конспектов, а может также интересно, проходит в форме соревнования. Также проводя этот бинарный урок, мы хотим вам показать тесную взаимосвязь этих двух предметов.

1 тур «Дұрыс жауабын бер» /«Дай правильный ответ» (30 мин):
Экранға 20 сұрақ ұяшығы бар табло шығады. Әр ұяшықтың өз нөмірі бар, бұл нөмір сұрақ қиындығының деңгейін және дұрыс жауап кезінде алатын ұпай санын білдіреді.
На экране высвечивается табло, в каждом табло имеется 4 раздела, каждый раздел имеет по 5 ячеек, каждая ячейка имеет свой номер, номер означает уровень сложности вопросов и этот балл получает команда при правильном ответе.
1 тур
«Дұрыс жауабын беріңіз!»/«Дайте правильный ответ!»
Ақпараттық-анықтамалық құжаттар
1. Хат мәтіні неше бөліктен тұрады?
2. Орыс және латын шрифтерімен жедел хаттың қай түрі басылады?
3. Қандай да бір болмасын фактіні, не оқиғаны сипаттап, растайтын құжатты атаңыз?
4. Құжаттың негізгі деректемесі
5. Құжаттың жеке құрамды бөлігі не деп аталады?

Классификация счетов
1. Какие процессы присущи производственным предприятиям?
2. Какие процессы присущи производственным предприятиям?
3. Как классифицируются счета бухгалтерского учета?
4. Назовите основные счета?
5. Дайте экономическую характеристику счета 1310 «Сырье и материалы»?

Ұйымдық құжаттар
1. Құрылымдық бөлімшенің “Қызметтер” бөлімінде не туралы айтылады?
2. Лауазымдық нұсқаулық мәтініне ең алдымен қандай ережелер кіреді?
3. “Еңбек демалысы” бөлімінде не туралы айтылады?
4. Қыметке алу, босату, жазалау “Еңбек дауларын қарау” Заңының нешінші бабында қарастырылады?
5. Жоғары басшылық органы қандай мәселелерді қарастырады?

Документация и инвентаризация
1. Бухгалтерский документ – это …
2. Как классифицируются бухгалтерские документы по порядку составления?
3. Назовите основные реквизиты?
4. Для исправления ошибок в документе необходимо...
5. Из кассы выдана заработная плата работникам предприятия. Составьте корреспонденцию счетов.

2 тур «Құжат құра білесіз бе?»/«Умеешь ли ты составлять документ?»/ (15 мин):
Сымсыз желі бойынша әр команда «2 тур» папкісінен тиесілі тапсырма алады. 2 турдың тапсырмасы: бастапқы берілген мәліметтер бойынша құжат құру. Қатесіз құжат құрған топқа 5 ұпай беріледі, ал әр қате үшін сәйкес 1 ұпайдан алынып тасталады.
Команды по безпроводной связи в папке под названием «2 тур» берет задание для 2 тура. Задание 2 тура: дается исходные данные и задание для составления документа. При правильном ответе команда получает 5 баллов, а если имеется ошибка, то в зависимости от ошибки отнимаются баллы.
2 тур
«Құжат құрастыру білесіз бе?»/«Умеете ли вы составлять документ?»

1 топ/команда
Тапсырма:
Задание:
1. Берілген тапсырма бойынша бұйрық құрыңыздар /По данному исходному заданию составьте приказ
2. Бұйрықтың барлық деректемелерін толтырыңыздар/Заполните все реквизиты протокола
Бастапқы мәлімет:
Исходные данные:
1. «Еткомбинат»» ЖШС
• мекен-жайы: ШҚО, Семей қаласы, Әуезов көшесі, 21
• директоры: Тоқтаров ержан Тоқтарұлы
• кадр бөлімінің меңгерушісі: Мусина Ажар Әлімханқызы
2. «Еткомбинат» ЖШС директорының атына 10 желтоқсан 2014 жылы Нураланова Аяулым Сәбитқызынан бас есепші лауазымына жұмысқа қабылдау туралы арыз түсті.
3. Бастапқы мәлімет бойынша жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығарыңыздар.

2 топ/команда
Тапсырма:
Задание:
1. Берілген тапсырма бойынша бұйрық құрыңыздар /По данному исходному заданию составьте приказ
2. Бұйрықтың барлық деректемелерін толтырыңыздар/Заполните все реквизиты приказа
Бастапқы мәлімет:
Исходные данные:
1. «Еткомбинат» ЖШС.
• мекен-жайы: ШҚО, Семей қ. Әуезова көшесі, 21
• директоры: Токтаров Ержан Тоқтарұлы
• кадр бөлімінің меңгерушісі: Садыкова Салтанат Алиханқызы
2. 1 желтоқсан 2014 жылы кәсіпорын директорының атына 1 санаттағы шебер Соловьев Иван Викторовичтің атынан өз еркімен жұмыстан босатуы туралы арыз түсті.
3. Осы арыздың негізінде жұмыстан босату туралы бұйрық шығарыңыздар

Бұйрықтың үлгісі:

БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ
00. 00. 00. №
Шығарылған орны шығарылған орны
(қазақ тілінде) (орыс тілінде)

Нұсқаулықты енгізу туралы
Мәтін


Кәсіпорын директоры қолы аты-жөні
Орындаушының қолы аты-жөні

3 тур «Шоттар, шоттар, шоттар!!!»/«Счета, счета, счета !!!»(10 мин) :
Топтар сымсыз желі бойынша «3 тур» папкісінен тапсырма алады. Тапсырма: Шарауашылық операция журналында берілген операциялар бойынша шоттар корреспонденциясын құру керек. Журналды қатесіз құрған топқа 5 ұпай беріледі, әр қате үшін сәйкес 1 ұпай алынып тасталады.
Команды по безпроводной связи в папке «3 тур» берут задание для 3 тура. Задание: дается содержание хозяйственных операции, команды должны составить корреспонденцию счетов. Всего 5 операции, за правильный ответ, без ошибок команды получают 5 баллов, за каждый последующие ошибки отнимается по баллу. Задание 3 тура команды выполняют на месте, а ответы пишут на доске. Преподаватель проверяет правильность ответов.
3 тур
«Шоттар, шоттар, шоттар!!!»/«Счета, счета, счета!!!»
Тапсырма:
Задание:
По данным журнала хозяйственных операции составьте корреспонденцию счетов
1 топ/команда
№ Содержание хозяйственных операции Дт Кт
1 В основное производство отпущены сырье и материалы со склада
2 Начислена заработная плата работникам основного приозводства
3 С основного производства на склад оприходована готовая продукция
4 Для выдачи заработной платы с расчетого счета в кассу поступили деньги
5 С кассы выдана заработная плата работникам основного приозводства

2 топ/команда
№ Содержание хозяйственных операции Дт Кт
1 От поставщиков на склад оприходовано топливо
2 Начислена заработная плата работникам вспомогательного производства
3 Со склада топливо отпущено во вспомогательное производство
4 С расчетного счета погашена задолженность по индивидуальному подоходному налогу
5 С кассы выдана заработная плата работникам вспомогательного производства

4 тур «Қатесін табыңыздар!»/«Найди ошибку!!!» (10 мин):
Команды по безпроводной связи в папке «4 тур» берут задание для 4 тура. Задание: командам дается готовый документ, нужно найти ошибки в этих документах. За правильный ответ командам дается 5 баллов, за ошибки соответственно отнимается по 1 баллу.

/Өткен материалды бекіту/Закрепление пройденного материала (7 мин):
Сабақты қорытындылау, сабаққа қатысқан топтың жұмысын тәмәмдап, әр білім алушыға баға қою.
Подвести итог урока, оценить работу каждой группы, поставить оценку с комментариями каждому обучающемуся.

Үй жұмысы/ Домашнее задание. (3 мин):
Н.К.Кабылова «Бухгалтер» 193-209 стр;
В.Салагаев «Іс қағаздарын жүргізу»48-49 бет


Группа: 2 основной УА
Дата: 05 декабря 2014 года
Оқытушы қолы: М.С.Тахаева
Подпись преподавателя А.З.Касенова
Категория: Профессиональное образование | Добавил: kasenova-1985 (2015-05-27) | Автор: Айжан
Просмотров: 555 | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Суббота, 2018-05-26, 3:29 AM
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Категории раздела

Школа, как она есть [664]
Рассказ об интересных школах республики, об их опыте
Семиречье - взгляд сквозь годы [22]
История Семиречья
Великая Отечественная [174]
Личности [116]
Великие педагоги [38]
Юмор, анекдоты, школьные ляпы [17]
2007 год - год русского языка [13]
Дайджест прессы [174]
Конкурс юных сказочников [41]
Сказки, присланные на Международный конкурс юных сказочников
Клуб любителей поэзии [80]
Биографии и стихи известных поэтов
Профессиональное образование [424]
Из дальних странствий возвратясь [11]
Наш календарь [45]
Российская история
Школа: взгляд сквозь годы [48]
Многоточие. Газета для добрых и неравнодушных людей [21]
Творческая мастерская [632]
Если у Вас интересный, необычный проект - вас сюда.
Творческие проекты учащихся [201]
Пионерский клуб [16]
Истории из пионерского детства
Стихи о школе [78]
В помощь учителю [22408]
Материалы в помощь учителям-предметникам
Игротека [128]
Игры подвижные, на молодежных вечерах, на смекалку и сообразительность, словом, все, что интересны детям и взрослым.
Английский клуб [191]
Диспут-клуб [15]

Социальные закладк

Поиск

Друзья сайта

Академия сказочных наук

  • Театр.kz

  • /li>
  • Статистика

    Рейтинг@Mail.ru