Коллеги - педагогический журнал Казахстана

Учительские университеты

Главная » Статьи » В помощь учителю » Внеклассные мероприятия

"Жаса, Жеңіс мәңгілік!"
«Жаса,жеңіс мәңгілік!»
Көрініс. «БұқаржыраудыңАбылайдыңтүсінжоруы».
(КиізүйдіңішіндемалдасқұрыпАбылайханотыр).ХандықғұмырыныңалғашқыкүніндеАбылайтүскөреді.Солуақытта Бұқар кіріп келеді. Амандасады
Абылай ханБұқаржырауғақарап:
Абылай: (қаттытолқуүстінде)
- ТүндеБІР ЖӘЙСІЗтүскөрдім. Табыттажатырекенмін. Басымаілінгенүшжүздіңжалауынүштобыржұртжұлыпәкеткелітұр. Табытымныңбірбүйірінде арыстан, екіншібүйірінде айдаһаротыр. Аяқжағымда - бір топ үрімбұтағым. Уәлидентарағанбірүрімбұтағыммағанқұраноқыпжатыр. Қасымымнанөрбігенбіртентегімқолынақанжарынұстап меніқорғаптұр. Ал менөліпжатсам да, екібүйірімдеотырғанарыстан мен айдаһарғакезекқарап, мыналарданқалайқұтыламдепжанталасудамын. Осы түсімді жорыпберіңізші, Бұқараға!
Бұқар:
Е-Е-Е- Түсжорутүлкіаулаументең, кейдеізінетүсесің, кейдешеткетесің, сөйтсе де жорыпкөрейін.
Абылай:
- Сөйлеңіз, көмекейәулие.
Бұқар:
-Қырыққакелмейтабыттажатсаңөміріңұзақболадыекен. Басынажалаутігіліп, үшбірдей топ таласыпжатса, үшжүзгебірдейхан боладыекенсің. Бірақхан атынаиеболғанмен, халқынаиебола алмайдыекенсің. Сен өлгенкүніүшеуіүшжаққаыдырапкетедіекен. Табыттажатып, екібүйіріндегіарыстанмен айдаһарданқалайқұтыламдепқорықсаң, өлер-өлгеншеелінніңекібүйіріндетұрғанекімемлекеткежалтақтауменөтедіекенсің. Ал аяқжағындатұрғанүрім-бұтағыңныңішіненбіріқұраноқып, біріқанжарқайраса, Уәлидіңұрпағынантарағанбіртұқымыңатынқағазда, ал Қасымнаншыққанбірұрпағыңатынмайдандақалдырадыекен.
Абылай: Түсжорушыныңсөзінетынып, тұнжырапотырған хан
- Сонда мен өзімқайдақаламын?- депті
Бұқаржырау:
- Басыңаүшжалаубосқатігілдіме? Ісінді ел ұнатса, үшжүздіңжүрегіндеқаласың.
(Сахна жабылады)
Автордынсозі;
XV ғасырдақуаттыҚазақхандығынқұрдық. ЖұртАрқакөлгеаялдап, қасиеттіҚаратаудыңбаурайындақалыңқазақ бас қосты.
Дауданқашыпжүріңдер, дүрлікпе тек!
Жауданқашып, қорболыпүрікпедеп
БіріктірдіқазақтыТөлеби
Бақыт,жеңіс, азаткүнбірліктедеп.

АбылайлапСабалаққолбастады,
Абылайханатанып елбасқарды.
Ерлігіненхандардыңбасталады,
Егемендік, елдіктің сел бастауы
( сахнаашылады ансамбль отырады)
Жүргізуші:Қайырлыкүн, құрметтіқонақтар, ұстаздар, жәнеоқушылар!Биылғыжылдыңеліміздіңтарихындағы , халқымыздыңтағдырындағыалатынорныерекше. Биылбіздіңмемлекетіміздің, яғниҚазақхандығыныңқұрылғанына 550 жыл. ҰлыОтансоғысыныңаяқталғанына 70 жылҚазақстанхалқыАссамблеясы мен Конституциямызға 20 жылтолыпотыр. Бұлмерекенілайықтыатапөтуқазіргіұрпақтыңпарызыдепбілеміз. ЖылөткенсайынОтанүшінболғанҰрыстыңмаңызыжәнеондақазаболғанбабаларымыздыңерліктерімәңгіжадымызда. Ерлікешқашан да ұмытылуғатиістіемес.
Ведущий:
Добрый день дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь обоать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война — история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы посвящаем сегодняшний концерт.
Читать за кулисами(слайды салют )Жанна
9 мая 2015года в 70 - ый раз прогремит салют Победы. А в памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество народа. День 9 мая 1945 знает весь мир. Наша страна шла к этому Дню 4 года.Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же – о них помнят. И эта память передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и событиям
Ведущий: Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил ….
Тем, кто был сожжён в бухенвальдских печах,
Тем, кто на речных переправах шёл, словно камень , ко дну.
Тем, кто навек безымянный канул в фашистском плену,
Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов,
Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов.
Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил, посвящается ...
Жүргізуші;БұлжылдарыжурегіОтанымдепсоққанәразаматбарыншакүресебілді.ӘрбіразаматөзОтанынадегенантынорындапшыкты. Олайболсасұрапылсоғысжәнеелін,жерінқорғағанмайдангерлертуралыҰлыЖеңістің70 жылдығынаорайөткізіліпотырған « Жаса, жеңісмәңгілік» атты Н.Г Иванов орта мектепұжымыныңмерекеліксаздыбағдарламасынтамашалауғақошкелдіңізздер.
Динаныңкүйі «келіншек» орындайтын ансамбль
Жетекшісі- СейілханАлмасСапиұлы
КелесітыңдайтындарыңызАяғановСеріктіңорындауындахалықәні
«Беу-айдай»

Жүргізуші
Жүрекбіткенжелпінсінжүйрікаттай.
Сенімбіткенсерпілсіндамылтаппай
Дәлбүгінөлеңайтпай, әншырқамай.
Қандайжүрекқалғандайқанатқақпай
Туған ел Жүнісовтер отбасы
Жургізуші:
Жайлаубар кеңдаламдашөбішалғын,
Көкмайсаойы, қыры --- бәрібалғын.
Қызығынсолжайлаудыңкөремдесең,--
Шөбінебауырыңтөсепжатыпалғын
Халықәні:Ойжайлау. Орындайтынәжелерансамблі
Жүргізуші:
Майдандағысолдатқажаудыжеңугедембергенаналары мен сүйгенжарларынан,жақындарынанкелгенүшбұрышты майдан хаттарыеді.Әрбір солдат елденкелген хат аркылыбойына куш-қуаталыпұрысқааттанатын.Отанүшін ,кеңбайтақТуғанжерүшін , елдеқалғаната-анаңүшінжауданкегіңді ал дегенсөздержауғақарсытойтарысберуге, жігеріне –жігерқосатын.
Звучит фонограмма песни « В землянке».На этом фоне слышны слова ; « Почта,почта разбирай весточки от родных и любимых».Выходит почтальон военной форме с пачкой триугольников в руках, за ней – солдат.
Ведущий :Если хочешь узнать о тоске
О живущих в родном селе,
Попроси солдатскую рать
Письма матери прочитать
(солдат берет письмо и читает)
Сценка – Письмо матери сыну.
Жүргізуші:АманжолШамкеновтіңсөзінежазылғанЖақсыгеліСейіловтіңәні «Анатуралыбаллада» орындайтынҚабылдажанова Дария.
Ведущая:
Помните!
Через века, через года!
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда,
Помните!
О тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил.
Помните!
О тех, кто ради победы сердце отдать был готов
Борис Ласкин. ТРИ ТАНКИСТА. Исполняет трио
Жүргізуші:
Махмутбай Әміреұлы МайдангерлерОқитынСейтенов Аслан.
2-Жүргізуші.
Жить, работать,воевать,побеждать врага помогали нашему народу на фронте и в тылу песни, созданные в грозные годы.
Кто сказал,Что надо бросить песню на войне,
После боя сердце просить музыки вдвойне.
« Ой, Цветет Калина»
Исп: Вокальный ансамбль
2 -ведущий:
Сегодня,как и много лет назад,
Домбра поет,гармонь поет.
И славит казахстанский наш народ
За ратный подвиг ради жизни,
Ради детей своей отчизны...
Слава тебе ,мой народ---победитель!
Честь земли казахстанский,
Ее вечный хранитель!
«сарбаздар» исп квартет
Жүргізуші.
Ерекше жанр. Тауешкин Ермек.
2-вед:
Сияет солнце в день Победы.
И будет нам всегда светить
В боях жестоких наши деды.
Врага сумели победить
Слова Расула Гамзатова,
песня ;Журавли исполняет дуэт
ЖҮРГІЗУШІ
Аман бопхалқымызмәңгілік,
Жүрейікдостықтасәнқұрып.
Бірлік пен ынтымақнығайса,
Атадыарқашантаңкүліп.
Вокалдық аспаптар ансамблінің сүйемелдеуімен украин халық әні .
Жүргізуші:
Қазақелібауырмал елбарынша,
Көпжақсылықкөріпөстік осы елден .
Қазақбізгеорынбердітөрінен .
Қазақбізгебөліпбердіжерінен
Қазақбізгебөліпбердінанынан,
Тіріқалдықпейілінінкеңінен.
СахнадаҰлттардостығыбиіменбишілертобы
1-жүргізуші
Монолог: Ерекина Жанна
Ведущий:Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны до победного ее окончания. Песня делила вместе с воинами и горести и радости, подбадривала их веселой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об оставленных родных и любимых. Песня помогала переносить голод и холод, во имя Победы. Она помогала народу выстоять и победить. И помогла! И победили!
Хор
1-Жүргізуші.
Қалайшажүрекбүгінбұлқынбайды
Солкүнненбүгінгіұрпақ сыр тыңдайды
Ерлігіағалардыңұрпаққаүлгі
Ешкімде,ешқашандаұмытылмайды!
Таңшуақтәуелсіздікелімізде
Бақдәулетшалқиберсінжерімізде
Аман сауболайықшыкөріскенше
Көкбайрақжелбірейтүскөгімізде
Мерекедеәліталай бас қосамыз
Бүгінненболашаққажолашамыз
Сіздермен кенпейілжүрекбіргемәңгі
Көріскеншекүнжақсықоштасамыз.
2-ведущий.Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их... прекрасных и незабываемых. И у каждой своя история, своя судьба.
Вспомним всех поименно,
Сердцем вспомним своим
Это нужно не мертвым-
Это нужно живым
Жүргізуші
Міне ата бабаларымыздың арқасында бүгінгі күні өз тәуелсіздігімізді алып, егеменді ел болып, әлемге танылып отырмыз. Өз әнұранымыз, өз елтаңбамыз, әрқашан биіктен көрінер туымыз бар. Бұл біз үшін үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Қуанышымыз, жеңісіміз ұзағынан болсын деп бүгінгі мерекелік шарамызды аяқтаймыз. Елімізде бейбітшілік болсын!Аналарымыздың зарлаған, сәбилеріміздің жылаған дауысы естілмесін! Айбынды азаматтарымыз аман болсын. Келесі кездезкенше сау болыңыздар!
Категория: Внеклассные мероприятия | Добавил: zhanna198402 (2015-03-10) | Автор: Әбілхасенова Шұға Сағиқызы E
Просмотров: 372 | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вторник, 2018-04-24, 0:31 AM
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Категории раздела

Русский язык и литература [1556]
Школьный психолог [531]
История [755]
Опыт [523]
Научная кафедра [226]
Воспитание души [250]
Мастер-класс [230]
Семья и школа [183]
Компьютер-бум [262]
Английский язык [833]
Великие открытия [25]
Университет здоровья [134]
Математика [1232]
Химия [392]
Классному руководителю [675]
Биология [599]
Думаем, размышляем, спорим [101]
Казахский язык и литература [1853]
Краеведение [98]
Начальная школа [4090]
Беседы у самовара [20]
Мировая художественная культура [44]
Новые технологии в обучении [389]
Сельская школа [79]
Профильное обучение [82]
Демократизация и школа [28]
Физика [312]
Экология [189]
Дошколенок [1646]
Особые дети [301]
Общество семи муз [61]
Школа и искусство
Уроки музыки [653]
Авторские разработки учителя музыки СШ № 1 г. Алматы Арман Исабековой
География [482]
Мой Казахстан [241]
Школьный театр [75]
Внеклассные мероприятия [1226]
Начальная военная подготовка, гражданская оборона, основы безопасности жизнедеятельности [101]
ИЗО и черчение [224]
Физическая культура [561]
Немецкий язык [56]
Технология [310]
Самопознание [418]
Профессиональное образование [120]
Школьная библиотека [87]
Летний лагерь [19]
Дополнительное образование [52]
Педагогические программы [15]

Социальные закладк

Поиск

Друзья сайта

Академия сказочных наук

  • Театр.kz

  • /li>
  • Статистика

    Рейтинг@Mail.ru