Коллеги - педагогический журнал Казахстана

Учительские университеты

Главная » Статьи » В помощь учителю » Технология

Сабақ тақырыбы: "Ал,қане,қыздар!" Еңбек-бәрін жеңбек"
Сабак максаты: Үлттыц педагогиканы пайдалана отырып, цазац халцыныц 1згг цасиеттергмен, салт — дэстүршен таныстыру.
Сабак мшдетк 1. Ңыз балалардың жан дүниесшдеп көркемдк талгамдарын ңалыптастыру.
2. Ңыз балалардың өз бетшше еңбектену кабшеттер1н, ңызыгушыльщтарын арттыру.
3. Халңымыздың тэрбиелж мэш зор салт - дэстүр1м1зд1 бойларына слщре отырып, эдемшкке, эдептшкке, инабаттылыкка, 1зеттшкке тэрбиелеу.
Сабак Typi: сайыс сабак;
Өдш. Топтың жүмыс
Көрнекыш: Суреттер, ңабырга газетл, наңыл сөздер, макал - мэтелдер, жүмыс корабы. КТЕ
KepeKTi жабдьщтар: картоп, ңырьщңабат, пышаң, ине, -
жш, кайшы, мата,
Пэн аралык байланыс: музыка, эдебиет.
Сабак барысы:
I. Үйымдастыру кезещ.
1. Сэлемдесу.
2. Окушылардың назарын сабаңңа аудару.
II. Мүгал1м сөз1:
- Бүгшп сабаң - сайыс сабак. Үш топ жүмыс ютейдь
- 1 - топ «Бэйшешек»
- 2-топ «Жауңазын»
- 3-топ «Раушан»
Сабакта кайшы, ине, ж1п, пышаң сияңты өтюр заттармен жүмыс ютейм1з, ңаушаздйс ережесш есте саңтайың.
> Инеш жшке түйре,
> Пышак, кайшыны 6ip-6ipiHe бергенде түйьщ жагымен беру,
> Ңайшыны ашьщ тастамау.
Бүгшп сабак - 8 кезеңнен тирады.
• Сэлемдесу
• Үй тапсырмасы
• Картоп аршу
• Кесте Tiry
• К^ырьщкабат турау
• Кшм үлгшер1 (өз өнерлершен туындаган кшм)
• Өз өнерш көрсету (эн, би, мэнерлеп оку)
• Еңбек туралы маңал - мэтел айту.
Багалары «5»деген баллмен есептелшедь Жүрпзуни: Шалңытып мерекеде эн салайьщ
Өнерпаз кыздарымызга тамсанайьщ Өдшдж пен шындыкты арка түткан Өдшңазы алкасымен танысайык.
Өдшңазы мүшелерЫ
2
3
Жүрпзупн:
Өнер бшм тащырлыңтың тарланы Еңбектеп эрштестер маңтаны Өнерщд1 ортага сал, сайысңа Өнер көрсет, күрбылармен жарыста Бүл сайыста үзеңп кагыстырып,
Көрешк аруларды жарыстырып,
Бүл залда бшетш бар, бшмейтш бар 0p6ip топ KOpciH өздерш таныстырып.
1- Кезең: Сэлемдесу, Таныстыру, Өр топ өзш топтагы оңушыларды таныстырып өтедь Жүрпзуип: - 5-«Ө»сынып окушысы Гуйахунов Саид орындауында «Жаса, ңазагым!»
Жүрпзуии: -2-кезең, үй тапсырмасын. Таныстырып, коргап шыгу. Жүрпзушк 3- кезең. Ceri3 кырлы , 6ip сырлы
Б1здщ кыздар сан кырлы.
Саусактары майыскан Үйренште алыпты
Үзбей картоп аршуды - деп Картоп аршуды
тамашалайык.
Жүрпзупи:
- Өнерлтщ колы алтын Өлещшнщ co3i алтын Өнер1м1з жан жакты Ңыздарымыз салмакты Өке көрген ок жонар Шеше көрген тон niniep Ешкайсысы жок 6ipaK Bip - 6ipiHeH кем түсер - деп
4- кезең «Кесте Tiry» аруларымыз белгшенген уакыт 10 минут
шпнде эсемдеп шапшандыкпен гул тиед1
Жүрпзуши:
- Өнерлшщ колы алтын Өлещшнщ co3i алтын Өнер1м1з жан жакты Кыздарымыз салмакты - деп Келес! 5 кезең «Ңырыккабат турау»
Жүрпзупи:
Сымбатына сэн кшм жарасатын Аспандагы айменен таласатын Өнерше сэш сай келш турган Аруларга кызыгып карайьщ 6 кезең «Кшм үлгкл»
Жүрпзупи:
Өнердщ нэр беред1 шапагаты Өрюмшң өнерге бар махабаты Талпынып, аруларым, шыгыңдаршы
Халайың ңошеметтеп кол согады.
Ал, юмшң eHepi бар каншалыкты
Би билеп, ал 6ipey, эн салыпты
Бүгши бэйге алуда мына сайыста
Арулар аянбай - ак жан салыпты.
7 кезең «Өз өнерш көрсету» (эн, би, мэнерлеп оку)
Жүрпзупи:
Таза мшсгз асыл тас
Су түбшде жатады
Таза м1нс1з асыл сөз
Ой түбшде жатады
Келесп кезең аруларымыз «макал - мэтел» айтып жарысады.
Жүрпзушк Өдшказы алкасы топтардың үпай сандарын есептеп
багалаганша, өнерпаздардың өнерш тамашалайьщ.
Ңыздар тобынан би!
Корытынды:
Өдшказылар эр топтың багасын айтады, марапаттайды.
Жүлдегерлер1н күттъщтайды.
Жүрпзушк
Мен казак кыздарына кайран калам
Жанары жаны жаздай жайраңдаган
Ьуыз өссе елдщ көрю деген сөзд1
Ңапысыз капай айткан кайран бабам.
nip түткан махаббатты, адалдьщты
Көрюмен таң калдырган талай жүртты
Ңыздардың ңылыгымен өм1р кызьщ
Кыздардың гүмырымен заман күтты.
- Баршаңызды келе жаткан «Наурыз» мерекеслмен
күттыктаймыз! Көңш бөлш тыңдагандарыңызга көп - көп
рахмет!
Категория: Технология | Добавил: Эля4599 (2015-03-11) | Автор: Бүралқиева Күлбағира Алибековна E
Просмотров: 435 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Воскресенье, 2018-05-27, 4:24 AM
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Категории раздела

Русский язык и литература [1562]
Школьный психолог [532]
История [755]
Опыт [524]
Научная кафедра [226]
Воспитание души [251]
Мастер-класс [230]
Семья и школа [184]
Компьютер-бум [262]
Английский язык [838]
Великие открытия [25]
Университет здоровья [134]
Математика [1236]
Химия [392]
Классному руководителю [676]
Биология [601]
Думаем, размышляем, спорим [101]
Казахский язык и литература [1855]
Краеведение [98]
Начальная школа [4098]
Беседы у самовара [20]
Мировая художественная культура [44]
Новые технологии в обучении [389]
Сельская школа [79]
Профильное обучение [82]
Демократизация и школа [28]
Физика [312]
Экология [190]
Дошколенок [1663]
Особые дети [304]
Общество семи муз [61]
Школа и искусство
Уроки музыки [654]
Авторские разработки учителя музыки СШ № 1 г. Алматы Арман Исабековой
География [483]
Мой Казахстан [241]
Школьный театр [75]
Внеклассные мероприятия [1229]
Начальная военная подготовка, гражданская оборона, основы безопасности жизнедеятельности [101]
ИЗО и черчение [225]
Физическая культура [562]
Немецкий язык [56]
Технология [312]
Самопознание [422]
Профессиональное образование [120]
Школьная библиотека [87]
Летний лагерь [19]
Дополнительное образование [53]
Педагогические программы [17]

Социальные закладк

Поиск

Друзья сайта

Академия сказочных наук

  • Театр.kz

  • /li>
  • Статистика

    Рейтинг@Mail.ru