Коллеги - педагогический журнал Казахстана

Учительские университеты

Главная » Статьи » В помощь учителю » Химия

9 сыныпқа химиядан денгейлік жылдық тест тапсырмалары.
9 с химия пәнінен жылдық тест тапсырмалары.
І нұсқа «А» деңгей

1. Зат ертінділерінің қандай жұптары реакцияға түседі?
А. KCl және Na2 SO4 ; Ә. CuCl және NaOH ; Б. HCl және K2 SO4 ; В. MgCl2 және KNO3 . С) CuCl2 және NaOH ;
2. Алюминий нитраты ерітіндісінің ортасы қандай?
А. Сілтілік; Ә. Бейтарап;
Б. Қышқылдық. В. Өзгермейді С) Өзгереді
3. Ион алмасу реакцияларына қандай реакция теңдеулер жатады?
А. NH3 + H2O → NH4OH; Ә. KOH + HCl → KCl + H2O;
Б. Zn + SnCl2 → ZnCl2 + Sn; B. CaO + H2O → Ca(OH)2.
4. Іс жүзінде қандай реакция аяғына деін жүреді?
А. Na2SO4 + KCl → … ; Ә. Cr(NO3)2 + Na2SO4 → …;
Б. NaNO3 + KOH → …; В. H2SO4 + BaCl2 → …
5. Бір моль натрий фосфатын Na3PO4 суда еріткенде тұз толық диссоциацияланса, неше моль натрий ионы түзіледі?
А. 1; Ә. 2; Б. 3; В. 4. С) 5
6. Қандай заттың судағы ерітіндісі сілтілік орта көрсетеді?
А. NaCl; Ә. HCl; Б. Na2CO3; В. NH4Cl. С) NaNO3
7. Қышқыл ерітінді алу үшін суда қандай затты еріту қажет?
А. Na2SO3; Ә. Na2HPO4; Б. NH4Cl. В. Na2SO4. С) NaNO3
8. Негіздік орта жасау үшін, суға қандай затты қосу керек?
A. Na2CO3; Ә. NaCl; Б. AlCl3; В. HCl. С) NaNO3
9. Қандай затты суда еріткінде әлсіз сілтілік реакция береді?
А. NH3; Ә. CO2; Б. SO2; В. H2S. С) NaNO3
10. Қайсысы күшті қышқыл болады?
А. H2CO3; Ә. H2SO3; Б. H3PO4; В. H2SO4. С) НРО4

«В» деңгей .
11. 100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоцияцияланса, оның диссоциациялану дәрежесі нешеге тең болады?
А. 40%, Ә. 60%. Б. 4%. В. 6%. С) 8 %.
12. Әлсіз электролиттік диссоциациялау дәрежесін қалай көтеруге болады?
А. Ерітіндіні сұйылту; Ә. Ерітіндіні буландіру;
Б. Ерітіндіні араластыру; В. Ерітіндінің температурасын көтеру арқылы.
13. Қандай ион жұптары бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алады?
А. Ca 2+ және CO32-; Ә. Ca 2+ және NO3- ; Б. Na+ және SO42-; В. Ba2+ және SO42-. С. Ba2+ және CO32-;
14. Қысты күні тайғақ болғанда, мұз басқан жолға NaCl немесе CaCl2 себебі, сонда мұз ериді. Бұл немен түсіндіріледі?
А. Еріткіштен қату температурасы жоғары ерітінді түзіледі;
Ә. Еріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі;
Б. Жылу бөлінеді;
В. Жылу сіңіріледі.
С. Өзгермейді
15. AlCl3 + Na2CO3 → реакция нәтижесінде қандай зат түзіледі?
А. Al2(CO3)3; Ә. Al(OH)3; Б. Al(OH)Cl2; В. Al(HCO3)3. С. AlOH
16. Құрамында хлоры бар қышқылдардың ішінде қайсысы күшті?
А. HClO; Ә. HClO2; Б. HClO3;
В. HClO4. С. HCl
17. Мұнай дегеніміз не? Қате жауапты табыңыз.
А) тұрақты құрамы бар; В) судан жеңіл; С) қоспа;
Д) Майлы сұйқтық; Е) Қара түсті.

18. Заттардың қайсысылары бір-біріне изомер?
а) СН2 = С – СН3 б) СН2 – СН – СН3
| | |
СН3 СН2 – СН2
в) СН3 – СН = СН- СН2 – С2Н5 : г) СН2 = СН – СН = СН2
д) ) СН2 – СН е) СН3 – СН= СН- СН3 .
| |
СН2 – СН2
А) б, д В) а, г, е. С) а, г. Д) а, д, е. Е) в, б.

«С» деңгей.

19.Темірдің маңызды минералы Fe2O3 • n H2O
А) лимонит ; В) пирит; С) магнетит;
Д) гематит; Е) сидерит.
20. Ароматикалық көмірсутектерге изомерияның мына түрі тән:
А) функционалдық топтың орны; В) көміртектер қанқасы.
С) кеңістектік Д) қос байланыстың орны; Е) геометриялық.

9 с химия пәнінен жылдық тест тапсырмалары.
ІІ нұсқа «А» деңгей

1. Қышқыл ерітінді жасау үшін, суға қандай затты қосу керек?
А) Na2CO3
В) NaCl
С) AlCl3
Д) HCl
Е) MgCl2
2. Қандай затты суда еріткенде әлсіз сілтілік реакция береді?
А) NH3
В) CO2
С) SO3
Д) H2S
Е) HI
3. Іс жүзінде қандай реакция аяғына деін жүреді?
А. Na2SO4 + KCl → … ; Ә. Cr(NO3)2 + Na2SO4 → …;
Б. NaNO3 + KOH → …; В. H2SO4 + BaCl2 → …
4. Зат ертінділерінің қандай жұптары реакцияға түседі?
А. KCl және Na2 SO4 ; Ә. CuCl және NaOH ; Б. HCl және K2 SO4 ; В. MgCl2 және KNO3 .
5. Өзгерістер тізбегіндегі “Э” элементін анықтаңыз:
Э → ЭО2 → Н2 ЭО3

А) күкірт ; В) кальций; С) азот;
Д) фосфор; Е) алюминий.
6. Берілген бөлшектердің қайсылары анионға жатады?
А) НРО4 2-; В) Са2+; С) [СаОН]+;
Д) Н2S; Е) Н 3РО4
7. Қай қосылыс кәдімгі жағдайда тұз қышқылымен әрекеттесе алмайды?
А) АgNO3; В); Си(ОН)2 С) CаСО 3;
Д) CuО ; Е) Cu.
8. Жетінші топтың негізгі топшасының қай элементі жай зат ретінде тек тотықтырғыш бола алады?
А) бром; В) астат; С) иод;
Д) хлор; Е) фтор.
9. Темірдің негізгі құймасының атын атаңыз.
А) жез; В) қола; С) болат;
Д) нихром; Е) дюралюмин.
10. Алкан мен алкинді ажырату үшін қай реагент қолданылады?
1. КМпО4 ерт..; 2. конц Н2SО4; 3.Вr2 суы;
4. конц Н NO3; 5.Н2О.
А) 4, 5 В) 1, 2 С) 2, 3 Д) 1, 3 Е) 2, 5

«В» деңгей.
11 .Қышқылдық оксидтің формуласын көрсетіңіз
А) Nа2О ; В) SО2 ; С) CuО ;
Д) Fe2O3 Е) СаО.
12. Заттардың ішінен оттектің аллотропиялық тұр өзгерісін көрсетіңіз
А) кварц; В) корунд; С) кремний
Д) озон Е) фосген.
13. Қаныққан көмірсутектердің қалыпты жағдайда қатты күйде болатын гомологтық қатардағы бірінші мүшесін атаңыздар.
А) н-бутан; В) н-гексадекан, С) н-метан;
Д) н- пентан; Е) н-гексан.

14. Металл алудың бір әдісі
А) гидролиз; В) электролиз; С) диссоциация;
Д) кокстеу; Е) пиролиз.
15. Заттардың қайсысылары бір-біріне изомер?
а) СН2 = С – СН3 б) СН2 – СН – СН3
| | |
СН3 СН2 – СН2
в) СН3 – СН = СН- СН2 – С2Н5 : г) СН2 = СН – СН = СН2
д) ) СН2 – СН е) СН3 – СН= СН- СН3 .
| |
СН2 – СН2
А) б, д В) а, г, е. С) а, г.
Д) а, д, е. Е) в, б.

16. Ароматикалық көмірсутектерге изомерияның мына түрі тән:

А) функционалдық топтың орны;
В) көміртектер қанқасы.
С) кеңістектік
Д) қос байланыстың орны;
Е) геометриялық.

17. Темірдің маңызды минералы Fe2O3 • n H2O
А) лимонит ; В) пирит; С) магнетит;
Д) гематит; Е) сидерит.

18. Ү А топтың элементтерінің реттік нөмірінің өсу реті бойынша Э2О3-ің қасиеті қалай өзгереді?
А) қышқылдық оксидтен негіздік оксидке
В) негіздік оксидтен қышқылдық оксидке
С) өзгермейді
Д) тек қышқылдық оксид түзеді
Е) тек негіздік оксид түзеді.

«С» деңгей.

19. Мына реакция бойынша :
2 Al + 6 H2SO4 ( koнц) = Al2(SO4)3 + 3 SO2 ↑+ 6 H2O массасы 5,4 г алюминийдегі еріту үшін 80% -дық (ρ═1,732 г/мл) күкірт қышқылының ерітіндісінен қанша керек?
А) 4,48 мл
В) 12,72 мл
С) 2,12 мл
Д) 4,24 мл
Е) 24,16 мл
20. Массасы 31,9 грамм мыс (ІІ) оксиді мен темір (ІІІ) оксидінің қоспасын термиялық тотықсыздырғанда 9 грамм су түзілгендігі белгілі болса, осы қоспадан неше моль темір алуға болады?
А) 0,2 моль
В) 2 моль
С) 0,1 моль
Д) 1 моль
Е) 4 моль
Категория: Химия | Добавил: Турсыновна (2015-01-19) | Автор: Такенова Сауле Турсыновна E
Просмотров: 2978 | Комментарии: 6 | Рейтинг: 4.7/3
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Понедельник, 2018-05-21, 7:55 PM
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Категории раздела

Русский язык и литература [1560]
Школьный психолог [532]
История [755]
Опыт [523]
Научная кафедра [226]
Воспитание души [251]
Мастер-класс [230]
Семья и школа [184]
Компьютер-бум [262]
Английский язык [837]
Великие открытия [25]
Университет здоровья [134]
Математика [1235]
Химия [392]
Классному руководителю [676]
Биология [601]
Думаем, размышляем, спорим [101]
Казахский язык и литература [1855]
Краеведение [98]
Начальная школа [4097]
Беседы у самовара [20]
Мировая художественная культура [44]
Новые технологии в обучении [389]
Сельская школа [79]
Профильное обучение [82]
Демократизация и школа [28]
Физика [312]
Экология [189]
Дошколенок [1658]
Особые дети [303]
Общество семи муз [61]
Школа и искусство
Уроки музыки [654]
Авторские разработки учителя музыки СШ № 1 г. Алматы Арман Исабековой
География [483]
Мой Казахстан [241]
Школьный театр [75]
Внеклассные мероприятия [1228]
Начальная военная подготовка, гражданская оборона, основы безопасности жизнедеятельности [101]
ИЗО и черчение [225]
Физическая культура [562]
Немецкий язык [56]
Технология [312]
Самопознание [422]
Профессиональное образование [120]
Школьная библиотека [87]
Летний лагерь [19]
Дополнительное образование [53]
Педагогические программы [16]

Социальные закладк

Поиск

Друзья сайта

Академия сказочных наук

  • Театр.kz

  • /li>
  • Статистика

    Рейтинг@Mail.ru